Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

05 / 09 / 2022

       ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРІМАТКО-УКРАЇНА", ідентифікаційний код 30725226, місцезнаходження: Україна, 01001, м.Київ, вул.Малопідвальна, буд.12/10, (надалі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно відповідно «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», рішення НКЦПФР від 16.04.2020 №196 (надалі – Тимчасовий порядок).

 Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 07 жовтня 2022 року.

 Бюлетень для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://agrimatco.ua. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – 21 вересня 2022 року.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 03 жовтня 2022 року (станом на 24 годину).

Проекти рішень з питань проекту порядку денного

загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРІМАТКО-Україна»

 

Проект рішення з питання №1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Ткачов Андрій Юрійович.

Член лічильної комісії – Липкан Дмитро Сергійович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

 

Проект рішення з питання №2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Обрати головою Загальних зборів Стажка Богдана Андрійовича.

Обрати секретарем Загальних зборів Стажка Данііла Андрійовича. 

                     

Проект рішення з питання №3. Про затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення осіб, уповноважених на підписання та реєстрації нової редакції статуту.

  1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу.
  2. Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для його реєстрації в органах державної реєстрації.

 Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів на сайті https://agrimatco.ua буде розміщено: 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 2) повідомлення про проведення загальних зборів; 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

 

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти agrimatco@optima.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти agrimatco@optima.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти agrimatco@optima.com.ua.

 Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Абу Хадід Фарід Салахович.

 Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 07.10.2022р.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою.

 Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 30.09.2022р.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 5550 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 5550 штук.

report

signature1

signature2

Підписатися на наші новини та акції

БУДЬТЕ В КУРСІ ОСТАННІХ ПОДІЙ І ВИГІДНИХ АКЦІЙ ВІД НАШОЇ КОМПАНІЇ

ua en ru
Головний офіс компанії м.Вишневе, Київська обл., вул. Чорновола, 45
agrimatco.ukraine@agrimatco-eu.com