Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРІМАТКО-УКРАЇНА»

Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  ПрАТ «АГРІМАТКО-УКРАЇНА»

Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРІМАТКО-УКРАЇНА»

27 / 04 / 2021

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « АГРІМАТКО-УКРАЇНА» 
(ідентифікаційний код 30725226)

 

Шановні акціонери!

 
Повідомляю, що 31 травня 2021 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Лімассол, вул. Гладстонос, Оазис Центр, 57078, CY-3312 – конференц зал; відбудуться позачергові загальні збори (надалі – «Загальні Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРІМАТКО-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30725226, зареєстроване місцезнаходження Товариства: вулицям Малопідвальна, будинок 12/10, м. Київ, 01001, Україна) (надалі – «Товариство»).

 

Загальні Збори скликані за рішенням Акціонера «Агріматко Лімітед», який володіє 99,982 відсотків голосуючих акцій Товариства.

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах, здійснюватиметься в день проведення Загальних Зборів 31.05.2021 року за місцем проведення Загальних Зборів (Лімассол, вул. Гладстонос, Оазис Центр, 57078, CY-3312 – конференц зал) з 09 години 30 хвилин до 09 години 50 хвилин.

 

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – станом на 24 годину 00 хв 27.05.2021року.

 
Перелік питань (проект порядку денного) та проекти рішень щодо кожного з питань, винесеного на голосування: 

 
1. Питання проекту порядку денного: Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі голови лічильної комісії Омара Мустафу Мікдаді та члена лічильної комісії Халіла Халеда Мікдаді».

 

2. Питання проекту порядку денного: Про обрання Головуючого (Голови) та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення: «Обрати Головуючим (Головою) позачергових загальних зборів Товариства Омара Мустафу Мікдаді та Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Халіла Халеда Мікдаді».

 

3. Питання проекту порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства та встановлення строку їх повноважень (шляхом кумулятивного голосування).

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства (обрані особи визначаються за результатами голосування) з моменту обрання зборами та встановити строк їх повноважень - три роки.

 

4. Питання проекту порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради: термін дії договору – три роки; розмір винагороди – члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати та уповноважити Секретаря позачергових загальних зборів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

 5. Питання проекту порядку денного: Про затвердження положення про наглядову раду Товариства.

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

 6. Питання проекту порядку денного: Про затвердження осіб, уповноважених правом першого та другого підпису будь-яких банківських документів від імені Товариства;

Проект рішення: Затвердити наступних осіб, уповноважених правом першого та другого підпису будь-яких банківських документів: право другого першого підпису – Буряка Миколу Васильовича (заступник директора), правом другого підпису – Коваленко Ірину Петрівну (головний бухгалтер), правом другого другого підпису - Корогодіну Інну Іванівну (заступник головного бухгалтера).

 

7. Питання порядку денного: Про затвердження нарахування резерву для виплати річної премії по результатах роботи за рік у розмірі 1% від доходу отриманого від реалізації товарів, послуг за вирахуванням ПДВ та врахуванням наданих знижок та повернень товару. Нарахування резерву проводити протягом року на щомісячній основі.

Проект рішення: Затвердити нарахування резерву для виплати річної премії по результатах роботи за рік у розмірі 1% від доходу отриманого від реалізації товарів, послуг за вирахуванням ПДВ та врахуванням наданих знижок та повернень товару. Нарахування резерву проводити протягом року на щомісячній основі.

 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо переліку питань та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: agrimatco.ua 

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: акціонери під час підготовки до Загальних Зборів можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з 20.04.2021 р. року до дати проведення Загальних Зборів у робочий час (з 08 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.) та робочі дні - щосереди за адресою: Лімассол, вул. Гладстонос, Оазис Центр, 57078, CY-3312; та вул. Малопідвальна, б.12/10 м.Київ, Україна, телефон для довідок +380 44 4619475. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Товариства Фарід Салахович Абу Хадід.

 Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Товариство до початку Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.


Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 


Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів - Лімассол, вул. Гладстонос, Оазис Центр, 57078, CY-3312; та вул. Малопідвальна, б.12/10 м. Київ, Україна.

 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Для реєстрації участі на Загальних Зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно також подати довіреність, оформлену у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): загальна кількість акцій: 5550 (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят) простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій: 5550 (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят) простих іменних акцій

Підписатися на наші новини та акції

БУДЬТЕ В КУРСІ ОСТАННІХ ПОДІЙ І ВИГІДНИХ АКЦІЙ ВІД НАШОЇ КОМПАНІЇ

ua en ru
Головний офіс компанії м.Вишневе, Київська обл., вул. Чорновола, 45
agrimatco.ukraine@agrimatco-eu.com