Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

01 / 12 / 2021

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРІМАТКО-УКРАЇНА"

Місцезнаходження: Україна, 01001, м.Київ, вул.Малопідвальна, буд.12/10

Ідентифікаційний код юридичної особи 30725226

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРІМАТКО-УКРАЇНА" (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 20 грудня 2021 року об 11.00 годині за адресою: 01001, місто Київ, вул. Малопідвальна буд. 12/10, конференц зал.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах відбудеться 20 грудня 2021 року з 10.00 до 10.45 годин за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 14.12.2021 року (станом на 24.00 годину).

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 01.12.2021 року, загальна кількість простих акцій Товариства складає 5550 штук. Загальна кількість голосуючих акцій складає 5550 штук.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до порядку денного Загальних зборів:

Проект рішення з питання №1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Ткачов Андрій Юрійович.

Член лічильної комісії – Липкан Дмитро Сергійович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

 Проект рішення з питання №2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Обрати головою Загальних зборів Костриця Олександру Сергіївну.

Обрати секретарем Загальних зборів Барліт Антона Юрійовича. 

 Проект рішення з питання №3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів, встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Протокол Загальних зборів підписують голова та секретар Загальних зборів.

Бюлетені для голосування  з усіх питань порядку денного засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії Товариства та печаткою Товариства.

 

Проект рішення з питання №4. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

  1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
  2. Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.
  3. Уповноважити і доручити директору Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації статуту в органах державної реєстрації.

Проект рішення з питання №5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

У зв’язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни до наступних внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції:

-     Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

-     Положення про наглядову раду Товариства.

-     Положення про виконавчий орган Товариства.

-     Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства. 

Проект рішення з питання №6. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 24 420 000,00 грн до 297 660 000,00 грн шляхом додаткової емісії простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 4 400,00 грн за одну акцію, у кількості 62 100 штук, загальною номінальною вартістю 273 240 000,00 грн.

Проект рішення з питання №7. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Не використовувати переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 

Проект рішення з питання №8. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

1. Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства.

2. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), яке викласти в окремому додатку, що є невід’ємною частиною протоколу загальних зборів акціонерів (додається).

3.Встановити, що єдиним учасником розміщення акцій Товариства є юридична особа – нерезидент АГРІМАТКО ЛІМІТЕД (AGRIMATCO LIMITED), HE 40171, Кіпр, 57078, Гладстонос, 114, Лімасол.

Проект рішення з питання №9. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

-     визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

-     залучення до розміщення андеррайтера;

-     прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

-     затвердження результатів емісії акцій;

-     затвердження звіту про результати емісії акцій;

-     прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

-     повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Проект рішення з питання №10. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.

Визначити Директора уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

-     проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

-     проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства https://agrimatco.ua

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, за місцезнаходженням Товариства: 01001, місто Київ, вул. Малопідвальна буд. 12/10, конференц зал, у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Абу Хадід Фарід Салахович. 

Загальні збори скликаються за скороченою процедурою, відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Товариство надає відповіді електронною поштою.

E-mail для отримання запитань від акціонерів: agrimatco.ukraine@agrimatco-eu.com 

 

Голова Наглядової ради                                         Омар М.Х. Мікдаді

Член Наглядової ради                                            Халіл Халед Халіл Мікдаді

Член Наглядової ради                                            Халед Х.А. Мікдаді

 

Підписатися на наші новини та акції

БУДЬТЕ В КУРСІ ОСТАННІХ ПОДІЙ І ВИГІДНИХ АКЦІЙ ВІД НАШОЇ КОМПАНІЇ

ua en ru
Головний офіс компанії м.Вишневе, Київська обл., вул. Чорновола, 45
agrimatco.ukraine@agrimatco-eu.com